1/35 : qf qsdf qsdf qsdfqs df qsdfqsdfqsdfqsdf
 

Algemene Voorwarden

+ 32 2 653 25 20 Onthaal | Wie zijn wij? | Gepersonaliseerd aanbod | Getuigenissen | Contact | Login - Mijn selectie FR NL UK
Algemene Voorwarden
1. DOLCE VITA
1.1. De BVBA Sandayo is een vennootschap die gebouwen verhuurt. Dolce Vita is de handelsnaam waaronder de BVBA Sandayo, ingeschreven bij de KBO onder het nr. BE 0457-037-571, gevestigd Rue Eugène Castaigne, 3 te 1310 La Hulpe (België), als vennootschap handelt.
1.2. Dolce Vita handelt als mandataris in naam van en voor rekening van de verhuurder.


2. BESCHRIJVING
2.1. De aangeboden woningen zijn noch hotels, noch vakantiehuizen, zodat er geen erkende internationale standaard of categorie bestaat. De woningen weerspiegelen de lokale omstandigheden en de persoonlijke smaak van de eigenaars, zowel in de architectuur als in de meubilering en de uitrusting, die soms rustiek is.

2.2. De informatie betreffende de beschrijving van de huurwoningen en het meubilair van de aangeboden woningen die aan de huurders wordt meegedeeld, wordt te goeder trouw meegedeeld op basis van de aanwijzingen van de eigenaars of hun plaatselijke vertegenwoordigers of de bezoeken die Dolce Vita heeft gedaan. Dolce Vita deelt elke wijziging betreffende deze informatie die vóór het begin van het verblijf wordt doorgevoerd, mee aan de klant.

2.3. Indien de informatie betreffende de uitrusting en de capaciteit van de woning ondanks de benaarstiging van Dolce Vita bij het begin van het verblijf verkeerd blijkt te zijn, moet de huurder onmiddellijk contact opnemen met Dolce Vita zodat deze de tekortkoming kan oplossen, zonder evenwel aansprakelijk te worden gesteld.

2.4. De toeristische, sportieve informatie of de diensten op basis van de aanwijzingen van stations, toerismekantoren, enz. worden ter informatie meegedeeld en Dolce Vita kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld, meer bepaald indien bepaalde informatie tijdens het verblijf van de huurder zou worden gewijzigd.
 
2.5. Voor sommige vakantiewoningen bevat onze beschrijving de aanduidingen inzake capaciteit 2+2 of 4+1 of 2+3. Het eerste getal komt overeen met de normale capaciteit van de vakantiewoning en het tweede getal komt overeen met de mogelijkheid om een of meer extra bedden of een bedbank toe te voegen. Voor het gebruik van deze extra bedden dient ter plaatse te worden betaald als het bedrag niet werd verrekend op het reservatieformulier. 


3. RESERVERING
3.1. Aanvragen voor inlichtingen en reservering worden volledig automatisch behandeld via de website www.dolcevita.be. Desalniettemin kan de klant ervoor kiezen direct te reserveren door contact op te nemen via telefoon of e-mail met de kantoren van Dolce Vita (handmatig reserveren).

3.2. In het geval van een handmatige reservering is de klant verplicht zijn keuze per e-mail te bevestigen. Dolce Vita stuurt daarna een reserveringsbon (huurcontract) waarin alle elementen die nodig zijn voor het bevestigen van de reservering (naam van de gekozen woning, tarief, verblijfsdata, aantal personen en diverse diensten) staan vermeld. De klant is verplicht om de reserveringsbon (huurcontract) per fax terug te sturen naar Dolce Vita, gedateerd en ondertekend binnen de 48 uur (de einddatum staat vermeld op het contract).
De reservering zal worden afgesloten wanneer de klant de schriftelijke bevestiging hiervan ontvangt van Dolce Vita, wanneer hij de kopie van dit document, behoorlijk ondertekend, terugbezorgt aan Dolce Vita, en wanneer hij een voorschot betaalt, waarvan Dolce Vita de ontvangst bevestigt.


4. BETALING VAN DE HUURPRIJS
4.1 Voorschot: de reservering is vast wanneer Dolce Vita een door de klant ondertekend en gedateerd exemplaar van het huurcontract ontvangt (in het geval van een handmatige reservering) en het voorschot dat overeenstemt met het verblijf. Voor de reserveringen van villa's wordt een voorschot van 60% gevraagd. Minder dan 42 dagen voor het begin van het verblijf, wordt de totaliteit van de prijs van de reservering gevraagd.

4.2 De klant moet het saldo van de overeengekomen en verschuldigde reservering ten minste 42 dagen (of 6 weken) voor het begin van het verblijf betalen. Indien een reservering het voorwerp is van een wijziging die door de eigenaar wordt aanvaard, is een supplement van 15 euro verschuldigd voor de administratieve kosten.

4.3 De klant die het saldo op de afgesproken datum niet betaald heeft, ontvangt een aanmaning binnen de 7 dagen. Na afloop van deze termijn kan Dolce Vita hem van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand aanrekenen. Indien dit saldo 28 dagen vóór het vertrek niet betaald is, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 15% van het totale huurbedrag met een minimum van €50 verschuldigd, onverminderd de schadevergoedingen.

4.4 Bij ontvangst van de betaling van het saldo of het definitieve voorschot wordt de toegangsbon tot de woning (voucher) naar de klant gestuurd, die een exemplaar ervan moet overhandigen aan de persoon die hem onthaalt (ontvanger). Dit document vermeldt de naam en het adres van deze persoon, het adres van de woning, de uren en dagen van aankomst, de plaats waar de sleutels kunnen worden opgehaald, enz.

4.5. In afwijking op artikel 4.1. kan het voorschot van 50% en van 60% in tweemaal worden betaald (tweede betaling 3 maanden na de betaling van den eerste voorschot) indien de reservering meer dan 9 maanden vooraf wordt gedaan. Het volledige voorschot moet echter 42 dagen voor het vertrek betaald worden (behalve in het geval van artikel 4.6).

4.6. In afwijking op de artikelen 4.1 tot 4.4. zal het voorschot in het kader van reserveringen voor appartementen en gastenkamers 60% bedragen indien het saldo van de huurprijs ter plaatse moet worden betaald in toepassing van speciale voorwaarden. Verder en steeds in deze hypothese zal de makelaar de voucher overhandigen vóór de betaling van het saldo.

4.7. Elke reservering voor een duur van minder dan drie nachten wordt vermeerderd met een vast recht van €60.


5. AANKOMST EN VERTREK
5.1. De klant moet zich aanbieden op de dag en de uren die in de toegangsbon tot de woning (voucher) worden vermeld, in principe vanaf 18.00u. Indien de klant aankomt buiten de uren die op de toegangsbon staan, moet hij de persoon die belast is met het onthaal en van wie het adres en het telefoonnummer op de toegangsbon tot de woning staan, vooraf verwittigen. Men zal de klanten vragen om te wachten tot het einde van de vereiste schoonmaak van de woningen, na het verblijf van de vorige klanten.
Indien de klant zich niet naar deze instructies schikt, kan Dolce Vita niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de woning niet beschikbaar is op het overeengekomen moment.

5.2. De klant moet zich schikken naar de meegedeelde vertrekuren, in principe tussen 9.00u en 12.00u en de klant kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om na afloop van het verblijf in de gehuurde woning te blijven.

 
6. CAPACITEIT
Elke woning heeft een bezettingscapaciteit in termen van personen, hoofdzakelijk bepaald aan de hand van de beschikbare bedden.
Elk huurcontract wordt opgesteld voor een maximale capaciteit van huurders. Deze capaciteit mag in geen geval worden overschreden.
Elke wijziging in het aantal personen tussen het moment van reservering en de aankomst ter plaatse moet worden doorgegeven via fax of e-mail aan Dolce Vita.

Indien er teveel personen zijn, kan de persoon die belast is met het onthaal de bijkomende personen de toegang weigeren of een vermeerdering vragen van de huurprijs, waarvan hij het bedrag zelf bepaalt. Indien de bijkomende personen het gebouw betreden zonder medeweten van de persoon die belast is met het onthaal, wordt de reservering onmiddellijk opgezegd, van rechtswege, zonder ingebrekestelling, noch schadevergoeding.
 
Kinderen, ook baby’s, worden beschouwd als volwaardige personen. 


7. DIEREN
Het huurcontract verduidelijkt of de huurder al dan niet gezelschapsdieren mag meebrengen. Indien het dier niet meegedeeld is in het contract en bijgevolg op de toegangsbon, kan de persoon die belast is met het onthaal, de toegang van het dier weigeren, onverminderd schadevergoedingen.
Afhankelijk van de woning kan de aanwezigheid van dieren aanleiding geven tot bijkomende kosten. Deze zullen worden vermeld op de toegangsbon van de woning (voucher).

8. BOEDELBESCHRIJVING – KLACHTEN
8.1. Bij aankomst in en vertrek uit de woning kan een boedelbeschrijving worden opgesteld en ondertekend, tussen de huurder en de persoon die belast is met het onthaal. De huurder kan alle relevante opmerkingen maken en deze in de boedelbeschrijving opnemen of meedelen aan Dolce Vita.
Bij gebrek aan boedelbeschrijving moet de huurder die een anomalie vaststelt, hetzij de persoon die belast is met het onthaal, hetzij de plaatselijke correspondent en Dolce Vita onmiddellijk en ten laatste binnen de 24uur na het betreden van de woning inlichten, op straffe van verlies van rechten. Deze inlichting is belangrijk voor de behandeling van het probleem.

8.2. De staat van netheid van de woning moet worden vastgesteld in de boedelbeschrijving. Indien de huurder opmerkingen terzake heeft, moet hij deze bij het betreden van de woning maken.

8.3. De huurder moet het goed als goede huisvader beheren; hij moet het in een goede staat van netheid houden (onder andere de vensters, de vloer, de keuken of het sanitair) en moet het tuinmeubilair, de parasol naar binnen doen bij onweer en bij zijn vertrek. Tijdens de duur van het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor de woning. Hij verbindt zich ertoe alle kosten te betalen die voortvloeien uit een fout of een nalatigheid van hem of van de andere bewoners. Er kan een verzekering worden afgesloten bij Dolce Vita. De meubelen en de huisraad die, na afloop van de verhuring, zouden ontbreken of defect zouden zijn, moeten door de huurder worden betaald of vervangen, met instemming van de persoon die belast is met het onthaal.

8.4. Elke andere klacht betreffende het genot van het goed (defecten), los van elke boedelbeschrijving, moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de persoon die belast is met het onthaal en aan Dolce Vita en ten laatste voor het verlaten van de woning op de dag van vertrek. Deze inlichting is belangrijk voor de behandeling van het probleem. Elke klacht moet worden ingediend bij Dolce Vita en de persoon die belast is met het onthaal, op straffe van verlies van rechten tijdens het verblijf.


9. HUURWAARBORG
9.1. Indien er een huurwaarborg wordt gevraagd, moet de huurder deze bij zijn aankomst betalen aan de persoon die belast is met het onthaal. Het bedrag van deze waarborg wordt op het moment van het contract meegedeeld.

9.2. Deze waarborg wordt teruggegeven volgens het plaatselijke gebruik, na aftrek van de kosten voor de herstelling van de woning indien er beschadigingen werden vastgesteld. Deze eventuele beschadigingen zullen worden vastgesteld en geëvalueerd in gezamenlijke overeenstemming tussen de klant en de eigenaar.
Indien de boedelbeschrijving bij vertrek niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld bij vervroegd vertrek van de huurder), wordt de waarborg opgestuurd binnen een termijn van maximum 14 dagen.
In de woningen die voorzien zijn van een telefoon, kan een waarborg voor gebruik gevraagd worden aan de klant. Deze waarborg wordt binnen een termijn van drie maanden aan de klant terugbetaald nadat de afrekening werd opgesteld.


10. LASTEN EN VERBLIJFSBELASTING
10.1. Op het einde van het verblijf moet de huurder alle lasten die niet in de prijs zijn inbegrepen, zoals eindschoonmaak, verwarming (zie artikel 10.3), enz. zoals vermeld in het contract, betalen aan de persoon die belast is met het onthaal. De huurder ontvangt een bewijsstuk met de eventuele berekening.

10.2. De verblijfsbelasting die eventueel op het grondgebied van de gemeente bestaat, wordt door diezelfde persoon geïnd.

10.3. In het algemeen zijn de verwarmingskosten niet inbegrepen in het bedrag van de huur, worden deze berekend op basis van het verbruik van de klant en moet deze kost ter plaatse aan de eigenaar worden betaald. De teller wordt bij het betreden van de woning opgenomen.


11. OVERDRACHT VAN HET HUURCONTRACT
11.1. De huurder kan zijn contract overdragen tegen dezelfde huurvoorwaarden en met het akkoord van Dolce Vita. In dat geval moet hij zijn beslissing ten laatste 7 dagen voor het begin van het verblijf meedelen aan Dolce Vita, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per fax (de gebruikelijke kosten voor de opening en de samenstelling van een dossier worden aangerekend voor elke overdracht).

11.2. Zowel de overlatende huurder als de cessionaris zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Dolce Vita voor de betaling van de totale prijs en van de kosten (onder andere voor het dossier) die uit deze wijziging voortvloeien.


12. ANNULERING DOOR DE KLANT
12.1. Elke annulering moet per e-mail of per fax aan Dolce Vita worden betekend.

12.2. Dolce Vita zal inhoudingen doorvoeren die afhangen van de datum waarop de klant zijn contract annuleert:
- annulering tot 56 dagen voor het begin van het verblijf: inhouding van 60% van het bedrag van het verblijf,
- annulering tussen de 56ste dag en de 42de dat voor het begin van het verblijf: inhouding van 75% van het bedrag van het verblijf,
- annulering minder dan 42 dagen voor het begin van het verblijf: inhouding van 100 % van het bedrag van het verblijf.
De dossier- en verzekeringskosten worden niet terugbetaald.

12.3. Indien de huurder niet opdaagt of indien hij zijn verblijf onderbreekt, kan hij geen aanspraak maken op een terugbetaling, behalve deze die in de annuleringsverzekering voorzien is of wordt overeengekomen.


13. VERZEKERING
Om zich te beschermen tegen de verschillende risico's betreffende het verblijf, zoals de annulering ervan, wordt de huurder uitgenodigd om een annuleringsverzekering af te sluiten bij Dolce Vita voor een premie van 6% van het huurbedrag.


14. ANNULERING DOOR DOLCE VITA
14.1. Dolce Vita moet de huurder verwittigen bij annulering van het verblijf. Dolce Vita verbindt zich ertoe om een verblijf aan te bieden dat gelijkaardige kenmerken biedt qua capaciteit en prijscategorie.

14.2. Bij onvermogen om een gelijkaardige woning of gelijkaardigeprestaties te leveren en indien de annulering gebeurt binnen een termijn van minder dan 35 dagen voor het vertrek, worden alle sommen die de huurder aan Dolce Vita betaald heeft, onmiddellijk terugbetaald.


15. WIJZIGING VAN HET CONTRACT
15.1. Bij wijziging van een substantieel element van het huurcontract (capaciteit en installaties van de woning, data, enz.) voor het begin van het verblijf, moet Dolce Vita de klant zo snel mogelijk inlichten, op voorwaarde dat hijzelf werd ingelicht.
Op dat ogenblik kan de klant het contract opzeggen en de terugbetaling vragen van alle betaalde bedragen, het voorstel van Dolce Vita aanvaarden (zonder stijging van de huurprijs).

15.2. Indien het voorstel dat aan de klant gedaan wordt, een vermindering van de huurprijs inhoudt, worden de verschuldigde sommen van de klant verminderd. Indien de totale huurprijs al werd betaald, betaalt Dolce Vita het verschil terug aan de klant.


16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1. In zijn hoedanigheid van mandataris is Dolce Vita aansprakelijk voor alle daden en feiten die hij of zijn agenten stellen en die de klant morele of materiële schade berokkenen, met uitzondering van de plichten van zijn opdrachtgever. Dolce Vita handelt als tussenpersoon, krachtens een formeel of door de verhuurder stilzwijgend erkend mandaat en handelt met de huurder voor rekening van de verhuurder. Dolce Vita draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van de plichten van de verhuurder en meer bepaald de plichten betreffende de terbeschikkingstelling van het goed.

16.2. Dolce Vita kan echter niet aansprakelijk gesteld worden indien onverwachte, onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil om het verblijf van de huurders zouden verstoren, veranderen of verhinderen.

16.3. De eigenaar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor overmacht die het genot van het goed verstoort. Worden als overmacht beschouwd: problemen met de toevoer van gas, elektriciteit of water, stakingen, schaarste, overstromingen, defecte liften, gesloten winkels, attracties of diensten...

16.4. De herstellingen worden binnen een redelijke termijn uitgevoerd.

16.5. Dolce Vita, die handelt als tussenpersoon tussen de eigenaars en de huurders, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich kunnen voordoen in de huizen die hij krachtens zijn mandaat verhuurd. In dat geval is de eigenaar rechtstreeks aansprakelijk indien het ongeval te wijten is aan een tekortkoming die kan worden toegeschreven aan de eigenaar of aan een gebrek in zijn woning en kan de huurder enkel beroep doen op de verzekeringsmaatschappij. De kinderen die in de woningen aanwezig zijn, staan volledig onder de aansprakelijkheid van hun ouders en mogen in geen geval alleen en zonder toezicht worden achtergelaten in de woningen, noch aan de zwembaden.


17. FOTO'S
Enkel foto's voor privé-gebruik zijn toegelaten in de woningen: zelfs voor niet-winstgevende publicatie voor de fotograaf, moet deze de schriftelijke toelating vragen van Dolce Vita dat de belangen van de eigenaar behartigt.


18. BEHANDELING VAN KLACHTEN EN GESCHILLEN
18.1. Onverminderd de toepassing van artikel 8, §2 & 4 van onderhavig contract moet elke klacht, van welke aard ook, via gemotiveerde brief worden meegedeeld aan Dolce Vita en aan de persoon die belast is met het onthaal en worden aangevuld met alle elementen die deze klachten bewijzen. Indien de huurder weigert om bezit te nemen van de woning omdat deze volgens hem niet voldoet aan datgene waar hij recht op heeft en de terugbetaling van de huurprijs vraagt, moet hij zijn grieven hetzij door een deskundige, hetzij via deurwaardersexploot laten vaststellen om de objectiviteit en de neutraliteit van de vaststellingen te garanderen. Elke eventuele klacht moet binnen een termijn zonder beroep van dertig dagen na het vertrek van de klant worden ingediend.

18.2. De partijen zullen elkaar ontmoeten om een minnelijke schikking te bereiken. Indien er geen minnelijke schikking werd bereikt binnen een termijn van zestig dagen, kunnen de geschillen aan de rechtsmachten van Brussel worden voorgelegd.
De ondertekening van de reserveringbon, gevolgd door de bevestiging van de reservering door het agentschap, impliceert automatisch het akkoord van de ondertekenende klant met deze algemene voorwaarden.
 
PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID
1) Persoonsgegevens

Dolcevita.be bekommert zich om het respect van de privacy bij uw bezoeken aan de website en is zich bewust van het belang dat u daaraan hecht. Wij stellen dan ook alles in het werk om uw privacy te respecteren in het kader van uw gebruik van deze site. Dolcevita verzamelt enkel persoonlijke gegevens indien ze op vrijwillige basis worden geleverd. Op deze website verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

• Naam, email en wachtwoord: om een nieuwe account aan te maken
• GSM en privé telefoon, adres, postcode, land: voor het reservatie van een verblijf via DolceVita

Indien de gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd of indien hij al klant is, kan het e-mailadres ook gebruikt worden voor het verzenden van de newsletter, bijvoorbeeld om informatie mee te delen over de producten en diensten die op deze site worden aangeboden.

Wij bewaren ook alle facultatieve gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden opgegeven, zoals zijn interesses of zijn feedback over onze site voor marketingdoeleinden en voor de verbetering van de site. De historiek van de bestellingen en de schriftelijke communicatie wordt ook bijgehouden om het beheer van de relatie met de gebruiker te bevorderen.
De gegevens worden niet aan derden verstrekt.


2) Gebruik van “cookies”
Dolce Vita site gebruikt cookies om de kwaliteit van uw site navigatie te verbeteren. Een “cookie” is een klein gegevensbestandje dat automatisch wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker wanneer hij deze site bezoekt. Deze “cookie” maakt het niet mogelijk om de gebruiker te identificeren maar dient voor het registreren van de informatie in verband met diens navigatie op de site. Het gebruik van een “cookie" maakt het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vereenvoudigen. Een cookie kan ook gebruikt worden om de presentatie van de site voor elke bezoeker individueel aan te passen. De gebruiker kan beslissen om zich te verzetten tegen de registratie van “cookies” door zijn browser zo in te stellen. Daartoe kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen.


3) Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij besteden veel aandacht aan de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij maken dan ook gebruik van erkende beveiligings- en coderingsprocedés om de veiligheid van de transmissie van uw gegevens van en naar onze site te garanderen.


4) Uw rechten

Conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 inzake de verwerking van persoonsgegevens beschikt u over het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en deze te wijzigen. U kunt gratis bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, wijziging of schrapping aan ons richten.

Bijkomende inlichtingen over de bescherming van de privacy bij de computergestuurde verwerking van gegevens kunnen verkregen worden bij het openbare register (Privacycommissie, Hoogstraat 139 in 1000 Brussel of op de website http://privacy.fgov.be).
 

[DOLCE VITA (sandayo sprl) rue Eugène Castaigne, 3 – 1310 La Hulpe Belgique] (c) Dolce Vita 2023 | F.A.Q | Algemene voorwaarden | | | Beveiligde betaling
  Agriturismo in ToscaneVakantiehuis in ToscaneVakantiehuizen in ToscaneAgriturismo in ArezzoAgriturismo in FirenzeAgriturismo in GrossetoAgriturismo in LivornoAgriturismo in LuccaAgriturismo in MassaAgriturismo in PisaAgriturismo in PistoiaAgriturismo in SienaVakantiethuizen in Costa BravaWine Camp in ToscaneDe Truffel in ToscaneAgriturismo ToscaneGastenkamers in Toscane (chambre d'hôtes)Trouwen in ToscaneHuizen of villa’s in ToscaneVakantiethuizen en villa's in ToscaneTour met een VespaDe Catalaanse PyreneeënApero Bike in FlorenceOnze adres van de maand: Campo Della DonnaOnze villa’s in de MarcheMaak van de paasvakantie of van de vrije dagen in mei gebruik om te genietenSiena en omgevingOntdek Toscane op een VespaEen weergaloos weekend op zoek naar truffels in ToscaneUw Toscane à la carte in de herfst of in de lente by Dolce VitaFirenze en omgevingPisa, Lucca en omgeving: de Toscaanse kust in het noordenToscane, daar moet je naartoe… altijd opnieuw!Vakantiewoningen en vakantiehuis in Toscanevakantiehuizen en villa's in ToscaneVilla in ToscaneVakantiehuis in toscaneVakantiehuis in CataloniëVakantiehuis in de MarcheNiet te missen in De MarcheNiet te missen in Barcelona